UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                           

         Số:  45   /QĐ-MNPH                                                      Bình Giã, ngày 04 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử

Trường Mầm non Phượng Hồng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG HỒNG

Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GDĐT Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 730/PGDĐT-CNTT ngày 11/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử các trường MN, TH, THCS theo quy định và cung cấp thông tin, tin bài cho Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Công văn số 699/PGDĐT-CNTT ngày27/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm quyết định này “Quy chế hoạt động và cung cấp thông tin trên trang Thông tin điện tử của Trường Mầm non Phượng Hồng”(tài liệu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn của nhà trường, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Website Trường MN PH;

- Lưu: VT.

                                                                                                  Hồ Thị Bích Vân


 

 

   UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                

QUY CHẾ

Hoạt động, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử

Trường Mầm non Phượng Hồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  45  /QĐ-MNPH ngày 13/10/2021

của Trường Mầm non Phượng Hồng)

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

          1. Quy chế này quy định về hoạt động, cung cấp thông tin trên trang điện tử Trường Mầm non Phượng Hồng (sau đây viết tắt là Trang TTĐT Trường MNPH).

          2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Phượng Hồng; các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng thông tin trên Trang TTĐT Trường MNPH.

Điều 2. Địa chỉ Trang TTĐT Trường MNPH

Địa chỉ trên mạng Internet của Trang TTĐT trường MNPH: https://edu.viettel.vn/vtu-chauduc-mnphuonghong

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Trang TTĐT Trường MNPH

          1. Chức năng: Cung cấp thông tin chỉ đạo của các cấp, hoạt động chuyên môn, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của Trường Mầm non Phượng Hồng.

          2. Nhiệm vụ: Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành, cung cấp thông tin, tình hình hoạt động của Trường Mầm non Phượng Hồng.

Điều 4. Quản lý Trang TTĐT Trường MNPH

          1. Ban biên tập Trang TTĐT Trường MNPH trực tiếp quản lý Trang TTĐT Trường MNPH, hoạt động của Ban biên tập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng.

          2. Nhiệm vụ của Ban biên tập Trang TTĐT Trường MNPH được quy định tại Chương III của Quy chế này.

Chương II: CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Điều 5. Nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp và cập nhật Trang TTĐT Trường MNPH

Ban biên tập Trang TTĐT Trường MNPH có trách nhiệm cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Trang TTĐT Trường MNPH những thông tin quản lý điều hành và hoạt động đúng với quy định Pháp luật, cụ thể những thông tin sau:

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường Mầm non Phượng Hồng. Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính, văn bản chỉ đạo, điều hành và các văn bản liên quan đến hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ của nhà trường. Danh bạ điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) của cán bộ, công chức, viên chức Trường Mầm non Phượng Hồng.

2. Các hoạt động giáo dục, phong trào văn nghệ, thể thao; đổi mới phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm, công tác giảng dạy, quản lý, gương điển hình tiên tiến; các hội thi; khai giảng, sơ kết, tổng kết năm học, đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục...

3. Kế hoạch năm học, kế hoạch từng chủ đề, thực đơn hàng tuần...Giải đáp các câu hỏi, góp ý của gia đình trẻ.

4. Các thông tin khác theo quy định của Sở GDĐT, UBND huyện, lãnh đạo Phòng GDĐT.

Điều 6. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

          1. Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chuyên môn cung cấp gửi về thường trực Ban biên tập Trang TTĐT trường được thực hiện theo hình thức sau:

          a. Bằng văn bản, theo mẫu cung cấp thông tin, dữ liệu cho Ban biên tập quy định tại Phụ lục quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Châu Đức, kèm theo tệp tin, dữ liệu gửi qua email theo địa chỉ mgphuonghong2011@gmail.com;

          b. Đối với các dữ liệu đặc thù được thực hiện ghi vào đĩa CD, DVD hoặc ghi vào thẻ nhớ USB tùy theo loại dữ liệu;

          2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909:2001.

          3. Thông tin, dữ liệu không đáp ứng các quy định 1 và 2 Điều này sẽ không đủ điều kiện đăng tải trên Trang TTĐT Trường MNPH, các đơn vị đã gửi thông tin, dữ liệu có trách nhiệm chỉnh sửa cho phù hợp, gửi lại về thường trực Ban biên tập Trang TTĐT trường nếu có yêu cầu.

Điều 7. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên trang TTĐT

          1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 5 của Quy chế này phải được cung cấp chậm nhất 02 ngày sau khi hoàn thành xong thông tin.

          2. Các thông tin có tính thường nhật phải được cập nhật ngay trong ngày.

          3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại các khoản 1,2,3 Điều 5 của Quy chế này phải được cung cấp kịp thời, ngay sau khi ban hành.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các tổ chuyên môn, các cá nhân

          1. Các tổ chuyên môn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời trên Trang TTĐT các nội dung thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 5 của Quy định này.

          2. Các tổ chuyên môn, phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng về những thông tin, dữ liệu cung cấp.

          3. Các tổ chuyên môn có trách nhiệm cung cấp thông tin, bài viết của tổ theo nội dung quy định tại Khoản 2,3 Điều 5 của Quy chế, thời điểm từ tháng 9 cho đến tháng 5 của mỗi năm học, trong đó quý I từ tháng 9 đến 11, quý II từ tháng 12 đến tháng 2 và quý III từ tháng 3 đến 5; tối thiểu 01 tin bài/quý/tổ.

          4. Những thông tin được đăng tải lại từ những trang web khác phải ghi rõ nguồn thông tin đúng quy định của pháp luật.

Chương III: CÔNG TÁC BIÊN TẬP

Điều 9. Ban biên tập Trang TTĐT Trường MNPH

          1. Ban biên tập Trang TTĐT Trường MNPH (gọi tắt là Ban biên tập) do Hiệu trưởng quyết định thành lập.

          2. Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thành phần gồm có Trưởng ban biên tập và các thành viên.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban biên tập Trang TTĐT Trường MNPH

          1. Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các tổ chuyên môn đăng trên Trang TTĐT Trường MNPH theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

          2. Duyệt, biên tập, xử lý các tin của các trang tin, mục tin và chuyên đề.

          3. Hướng dẫn và phối hợp với tổ trưởng của các tổ chuyên môn trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, bài viết.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban biên tập

          1. Trưởng Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các thông tin, dữ liệu được đưa lên trang TTĐT; có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập; quy định về duyệt tin bài đăng tải lên Trang TTĐT trường; đề xuất kinh phí chi cho duy trì hoạt động Trang TTĐT Phòng GDĐT hàng năm theo quy định của Nhà nước.

          2. Các biên tập viên chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập và Hiệu trưởng về từng mục công việc được phân công.

          3. Trưởng Ban biên tập chỉ đạo, phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, bài viết đồng thời kiểm duyệt tin bài của đơn vị trước khi đăng lên trang TTĐT của trường.

Chương IV: CÔNG TÁC BIÊN TẬP

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

Căn cứ Điều 12 của Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11 Ngày 29/6/2006), nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Tổ chức hoặc cá nhân nào có hành vi cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp vào tác nghiệp của Trang TTĐT Trường MNPH; cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ, tên miền Trang TTĐT Trường MNPH sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật liên quan.

2. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin trên Trang TTĐT Trường MNPH nhằm mục đích sau đây:

a. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

b. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

c. Tiết lộ bí mật của nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

d. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.

e. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

3. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động của Trang TTĐT Trường MNPH; giả mạo Trang TTĐT trường.

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

Cá nhân, tổ chuyên môn thực hiện tốt Quy chế này, thường xuyên theo dõi, cung cấp nhiều tin bài, làm phong phú thêm nguồn thông tin, các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên Trang TTĐT Trường MNPH thì được xem như một tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm đối với các cá nhân, tổ chuyên môn.

Điều 14. Xử phạt

Cá nhân, đơn vị nào làm trái với các Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các bộ phận chuyên môn Trường Mầm non Phượng Hồng; các cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vấn đề mới, đề nghị các tổ chuyên môn góp ý qua Trưởng ban biên tập để tham mưu Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp hơn.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                         Hồ Thị Bích Vân