UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:  45  /QĐ-MNPH                                                       Bình Giã, ngày 06 tháng 10 năm 2021                                                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban biên tập trang Website

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG HỒNG

 

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ quy chế làm việc năm học 2021-2022 của Trường Mầm non Phượng Hồng, ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-MNPH ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng;

          Căn cứ quy chế hoạt động, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Trường Mầm non Phượng Hồng, ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-MNPH ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng;

Xét đề nghị của tổ công nghệ thông tin Trường Mầm non Phượng Hồng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Website Trường Mầm non Phượng Hồng gồm các bà có tên sau:

1. Bà Hồ Thị Bích Vân           - Hiệu trưởng         - Trưởng ban

2. Bà Trịnh Thị Hoài              - Phó Hiệu trưởng  - Phó ban

3. Bà Lê Thảo Nguyên            - TT 4-5 tuổi          - Thư ký

4. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến    - TT 5-6 tuổi          - Thành viên

5. Bà Đặng Trần Phi Yến       - TT 3-4 tuổi          - Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Huyền        - CT công đoàn      - Thành viên

7. Bà Nguyễn Thùy Giang      - BTĐTN               - Thành viên                 

Điều 2. Ban biện tập có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Quy chế hoạt động Website, chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, kỹ thuật; tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do nhà trường, các tổ chuyên môn, các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên, nhân viên gửi tin, bài và phân công xử lý. Biên tập, soát xét bản thảo các bài viết trước khi đăng; Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh...nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Trường trên trang Website và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về nội dung đăng tin.

Nhiệm kỳ hoạt động Ban biện tập là 5 Năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Website trường;                                                        

- Lưu: VT.

           

                                                                                        

                                                                                             Hồ Thị Bích Vân