UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 46/QĐ-MNPH                                                                         Bình Giã, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn ban kiểm tra nội bộ nhà trường

 Năm học 2020-2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG HỒNG

 

Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường Mầm non theo văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 24/12/2015;

Căn cứ Nghịđịnh số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Phượng Hồng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021 gồm các bà có tên như sau:

  1. Bà Hồ Thị Bích Vân                    - Hiệu trưởng                 - Trưởng ban
  2. Bà Trịnh Thị Hoài                        - Phó hiệu trưởng          - Phó ban
  3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng           - Phó hiệu trưởng          - Thành viên
  4. Bà Đặng Trần Phi Yến                - TTND                           - Thành viên
  5. Bà Hồ Thị Bích Thủy                  - CTCĐ                           - Thành viên
  6. Bà Lê Thảo Nguyên                     - Giáo viên                    - Thư ký
  7. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến            - Giáo viên                    - Thành viên

Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng tháng của năm học để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo qui định.

Điều 3. Các bà có tên tại điều I căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Phòng GD&ĐT Huyện;

- Lưu:VT.