UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 30/QĐ-MNPH                                          Bình Giã, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ chuyên môn năm học 2020-2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG HỒNG

 

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường mầm non được ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 và Văn bản hợp nhất số 04/2015/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Mầm non Phượng Hồng năm học 2020-2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập tổ chuyên môn Trường Mầm non Phượng Hồng năm học 2020-2021 gồm các thành viên (danh sách đính kèm) kể từ ngày 01/9/2020 đến khi kết thúc năm học 2020-2021.

Điều 2. Các thành viên tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chuyên môn, kế toán và các bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

            Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

            - Như điều 1,2;

- Kho bạc NN;                                                

- Lưu VT.                                                                    

 

                                                                                                   

                                                                                                     Hồ Thị Bích Vân

 

 

DANH SÁCH

  Tổ chuyên môn năm học 2020-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-MNPH  ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc được phân công

01

Trịnh Thị Hoài

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chuyên môn

02

Nguyễn Thị Kim Tiến

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 5-6 tuổi

03

Lê Thị Thanh Thúy

Giáo viên

Tổ viên

04

Hồ Thị Bích Thủy

Giáo viên

Tổ viên

05

Nguyễn Thùy Giang

Giáo viên

Tổ viên

06

Bùi Thị Lan Trinh

Giáo viên

Tổ viên

07

Lê Thị Thanh Thúy

Giáo viên

Tổ viên

08

Lê Thảo Nguyên

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 4-5 tuổi

09

Nguyễn Thị Như Ý

Giáo viên

Tổ viên

10

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

Tổ viên

11

Đặng Trần Phi Yến

Giáo viên

Tổ trưởng tổ 3-4 tuổi

12

Hồ Thị Huệ

Giáo viên

Tổ viên

13

Trần Thị Thanh Thúy

Giáo viên

Tổ viên

14

Nguyễn Thị Kim Trầm

Giáo viên

Tổ trưởng tổ nhà trẻ

15

Nguyễn Thị Giao Chi

Giáo viên

Tổ viên

16

Quách Thị Trang

Giáo viên

Tổ viên

17

Lê Thị Diễm Tuyết

Giáo viên

Tổ viên

18

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó hiệu trưởng

Phụ trách bán trú

19

Nguyễn Thị Truyền

NV Cấp dưỡng

Tổ trưởng tổ cô nuôi

20

Đặng Thị Thúy Lành

NV Cấp dưỡng

Tổ viên

21

Hoàng Thị Thanh Hương

NV Cấp dưỡng

Tổ viên

22

Phạm Thụy Ngọc Thành

NV Cấp dưỡng

Tổ viên

23

Lê Thị Thùy Dương

NV Cấp dưỡng

Tổ viên