A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021 Và phương hướng dự thảo nhiệm vụ  công tác hoạt động công đoàn năm  học 2021 - 2022

 

 

LĐLĐ  HUYỆN CHÂU ĐỨC

CĐCS TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG

 

Số: 09/BC-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Bình Giã, ngày 20  tháng 9 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021

Và phương hướng dự thảo nhiệm vụ  công tác hoạt động công đoàn

năm  học 2021 - 2022

                                                           

Phần mở đầu

          Hoạt động công đoàn cơ sở trường Mầm non Phượng Hồng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện Châu Đức, sự chỉ đạo của chi bộ nhà trường. Ban chấp hành CĐ trường Mầm non Phượng Hồng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình đề ra. Công đoàn đã có nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn để tổ chức, thực hiện phong trào. Hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt. Đội ngũ nhà giáo, NLĐ trong trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban chấp hành Công đoàn trường Mầm non Phượng Hồng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm học: 2020-2021

 Phương hướng dự thảo nhiệm vụ  công tác hoạt động công đoàn năm  học 2021-2022 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH CBCNVCLĐ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN                  NHIỆM KỲ QUA

I. TÌNH HÌNH CBCCVCLĐ

1. Đánh giá một số vấn đề sau:

* Tình hình đội ngũ

Tổng số: 28

Biên chế: 20

Hợp đồng: 68: 8

Nữ: 26

Đảng viên: 05

* Về tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên công đoàn:

Đoàn viên công đoàn được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, 100% đoàn viên được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, đời sống của CBCCLĐ ổn định.

Điều kiện làm việc của CBCCLĐ được đảm bảo, khuôn viên có môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm trang bị, thay thế, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCLĐ thực hiện nhiệm vụ công tác tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.

* Về tư tưởng của đoàn viên công đoàn:

Tình hình tư tưởng đoàn viên công đoàn ổn định, yên tâm công tác; 100% CBCCLĐ luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước

2. Những mặt mạnh, mặt yếu của CBCNVC-LĐ:

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ nhà trường.

- Đội ngũ ban chấp hành công đoàn trẻ, đoàn kết, thống nhất dân chủ, nhiệt tình trong công tác.

- Đa số anh chị em công đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức vươn lên, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

 - Các đoàn thể trong nhà trường luôn ủng hộ mọi hoạt động của công đoàn.

 - Nề nếp thi đua của nhà trường liên tục duy trì và phát triển có chất lượng

 - Công tác xã hội hoá giáo dục được nhìn nhận đúng mức

 - Cơ sở vật chất của nhà trường đầy đủ có văn phòng và các phòng học cho giáo viên và học sinh làm việc và học tập đầy đủ

        b. Khó khăn

- BCH công đoàn đều là giáo viên kiêm nhiệm nên thời gian để hoạt động Công đoàn còn ít.

- Đa số giáo viên –nhân viên đều là phụ nữ nên các phong trào thể thao tổ chức còn hạn chế

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SƠ SỞ TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG HỒNG (2020- 2021)

1. Nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên:

* Thực hiện dân chủ:

+  Phối hợp cùng chính quyền thực hiện dân chủ hóa nhà trường theo chỉ thị số 30 của Bộ chính trị; Nghị định 71 của Chính phủ; quyết định 04 của Bộ GD-ĐT. Nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, mở rộng và thực hiện dân chủ một cách thiết thực, đúng hướng và hiệu quả.

+  Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt HNCBCCVC vào đầu năm học, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế ở đơn vị.

+ BCHCĐ luôn thực hiện chủ trương của Đảng, chế độ chính sách Nhà nước đối với viên chức lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ phụ cấp, nâng lương, khen thưởng trong đơn vị, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

+ Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức đã được CĐ hết sức quan tâm từ việc tận dụng các nguồn thu, tổ chức sinh hoạt các ngày lễ, tạo điều kiện cho đoàn viên đi tham quan du lịch,khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho đoàn viên... Những cố gắng trên đã góp phần đáng kể vào việc ổn định và cải thiện đời sống viên chức trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục trong CBCNVC, LĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh

* Công tác phối hợp với chính quyền và công đoàn

Trong năm học qua, CĐCS Trường MN Phượng Hồng đã phối hợp giữa chính quyền và công đoàn tổ chức tuyên truyền giáo dục trên các lĩnh vực:

+ Tuyên truyền, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về biểu hiện  Tự diễn biến „ tự chuyển hóa trong nội bộ Và chỉ thị số 05 CT-TW về việc kiểm điểm việc học tập theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách HCM ...

+ Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn và của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn các cấp tới toàn thể đoàn viên, CBCCLĐ. Phấn đấu góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng; ngày càng được trí thức hoá: có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.

+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên của CBCCLĐ; triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" đi vào chiều sâu, gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa; từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, mỗi CBCCLĐ luôn có ý thức trách nhiệm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

* Công tác tuyên truyền

Trong năm học vừa qua, công tác tuyên truyền giáo dục của CĐCS Trường MN Phượng Hồng đã có những bước chuyển mới, phong phú về loại  hình và nâng lên về chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCLĐ trước yêu cầu mới.

Ban Chấp hành Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2; tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 gắn với triển khai hoạt động "Tháng công nhân"; các ngày lễ kỷ niệm: 30/4, 19/5, 02/9,20/10,20/11,8/3…

Tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hoá, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS... Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn ký cam kết phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm. Hằng năm, cơ quan đều được công nhận cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn.

Vận động, tổ chức cho CBCCLĐ tích cực tham gia cải cách hành chính Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn viên phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. NH 2019-2020  chi bộ kết nạp được 01 đồng chí vào chi bộ.

3.Nhiệm vụ tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ

* Phong trào thi đua dạy giỏi

Trong mỗi năm học CBCCVC luôn phấn đấu, học hỏi tìm tòi phương pháp giảng dạy đổi mới làm cho tiết học sinh động tạo sự hưng phấn trẻ tích cực học, từ đó đã đem lại những kết quả đạt được sau:

- Chiến sỹ thi đua: 3 cô

- Lao động tiên tiến: 16

- Giáo viên, cô nuôi  giỏi cấp Huyện: 6 gv, 1 CD (Bảo lưu)

* Phong trào thi đua viết sáng kiến giải pháp:

Hàng năm nhà trường tổ chức cho các giáo viên viết sáng kiến giải pháp để áp dụng trong công tác và kết quả đã đạt được như sau:

+ Cấp cơ sở có 11 bài trong đó: 2 bài xếp loại A; 6 bài xếp loại B và 3 bài xếp loại C

* Cuộc vận động ''Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm ''

Là cuộc vận động có nội dung mang tính nghề nghiệp sâu sắc, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn ngành, được viên chức lao động hưởng ứng;cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh ủng hộ.

Ban chấp hành CĐ đã chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Toàn trường đã hưởng ứng cuộc vận động ''Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng BGD&ĐT phát động. Đây là khâu đột phá nhằm lập lại kỷ cương, khắc phục hạn chế trong nhà trường, khuyến khích sức sáng tạo của đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy và học,nâng cao hiệu quả đào tạo.

 Hưởng ứng tích cực cuộc vận động ''Đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' CĐ và nhà trường đã phối hợp tổ chức cho 100% viên chức học tập về hững tấm gương của Bác thông qua các buổi họp hội đồng toàn trường, tổ chức làm bài thu hoạch qua việc rút ra bài học gắn với các hoạt động sư phạm và tìm hiểu về Luật Giáo dục gắn với đạo đức nhà giáo.

*  Hoạt động xã hội - từ thiện

- CĐ luôn năng nổ trong công tác quyên góp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về ủng hộ quỹ tình nghĩa tình thương - vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt,  ủng hộ Covit , ủng hộ quỹ tương trợ của ngành, ủng hộ vì con em chúng ta….xây dựng quỹ tiết kiệm của đơn vị, liên hệ vay vốn của quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh và ngân hàng cho đoàn viên.

- 100% cán bộ giáo viên tham gia thực hiện tốt: thực hiện Nhật ký học tập và theo theo lời Bác, Thực hiện tiết kiệm kinh phí nuôi heo đất số tiền: 8.600.000đ. ( Tặng 10 phần quà cho 10 cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Tết trung thu, tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo học tại trường nhân nhịp Tết nguyên đán là 400.000đ/1 phần. 02 phần quà cho học sinh lớp 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn là 400.000đ/1 phần). Hàng tháng tặng 10 kg cho một gia đình neo đơn bệnh tật tại xã Bình Giã. Tặng gia đình có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật 04 phần quà là 400.000đ/1 phần và 1.500.000đ + 20 kg gạo cho gia đình vợ bị đột quỵ chết, chồng bị mù nuôi hai con nhỏ.

4. Nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và độ ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh.

Ban Chấp hành CĐCS luôn xác định xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu phấn đấu của tập thể và cá nhân mỗi đoàn viên. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu của CĐCS trường MNPH. Ban Chấp hành thực hiện sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nội dung công việc được ghi chép và văn bản hoá thành kết luận cuộc họp để tổ chức thực hiện. Quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; cử cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Liên đoàn cấp trên tổ chức.

Công tác phát triển tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên luôn được quan tâm thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

5. Hoạt động nữ công

Ban nữ công luôn làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước .

Với 92% viên chức lao động của nhà trường là nữ, lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành, công tác nữ công được các cấp lãnh đạo từ huyện đến đơn vị trường học hết sức quan tâm. Ban nữ công Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút hầu hết chị em nữ tham gia. Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công Ban nữ công của Công đoàn đã quan tâm đến việc giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ và kỷ niệm của Hội phụ nữ, tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt như họp mặt, tọa đàm, giao lưu, hội thi... để trao đổi kinh nghiệm về cuộc sống và công tác; cung cấp sổ tay nữ công, tạp chí, các tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền liên quan đến phụ nữ với gia đình và việc chăm sóc nuôi dạy con...

 Phong trào ''Giỏi việc trường- Đảm việc nhà'' luôn gắn với cuộc vận động ''Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm'' trong nhà trường, tạo thêm động lực động viên nữ viên chức đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành.

6. Hoạt động của công tác KT

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, các Nghị quyết Công đoàn, kết quả 100% đoàn viên công đoàn chấp hành, thực hiện và hoàn tốt thành nhiệm vụ.

7. Tài chính CĐCS.

Công tác tài chính công đoàn luôn được quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo, thu, chi, quản lý đúng quy định, có hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện, công đoàn trường tham gia xây dựng đổi mới công tác quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ đảm bảo theo đúng quy chế, đúng đối tượng.

8. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

          Hằng năm BCH Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức học tập, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền, có đầy đủ hồ sơ Công đoàn theo đúng quy định.

Cùng với chính quyền triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ, Điều lệ Công đoàn; thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác lưu trữ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời theo quy định.

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hạn chế.

Sinh hoạt Công đoàn còn ít, nội dung sinh hoạt chưa phong phú,

          Công tác kiểm tra của công đoàn trường còn tính hình thức, chất lượng chưa được cao.

2. Nguyên nhân.

 Ban chấp hành Công đoàn đều là kiêm nhiệm, năng lực tổ chức các hoạt động còn hạn chế, công tác vận động chưa thực sự tốt, chưa phát huy được hết vai trò trong mọi hoạt động.

3. Bài học kinh nghiệm.

Từ các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình kế hoạch đã đề ra, BCH Công đoàn trường nhận thấy rằng:

+ Cần xây dựng nội dung, kế hoạch sát hơn nữa với thực tế của đơn vị

+ Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

+ Luôn động viên, thăm hỏi, khuyến khích công đoàn viên kịp thời

+ Hàng quý, hàng tháng phải có đánh giá rút kinh nghiệm.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm học 2019-2020 dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Châu Đức, Công đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đổi mới, tổ chức có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống Công đoàn viên - NLĐ, các chế độ chính sách đối với nhà giáo – NLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục triển khai có hiệu quả. Cán bộ, giáo viên, người lao động tin tưởng, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021 của Công đoàn cơ sở trường Mầm non Phượng Hồng. Để có được những kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí đoàn viên công đoàn, của Ban chấp hành công đoàn. Đặc biệt là sự giúp đỡ của Chi bộ đảng, Chính quyền đồng cấp, các ban ngành đoàn thể trong nhà trường và Công đoàn ngành cấp trên.

                                            

Phần thứ hai

 

    MỤC TIÊU, DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

NĂM HỌC: 2021-2022

1. Thuận lợi

- Những năm tới là thời kỳ đất nước đẩy mạnh hội nhập. Chất lượng đội ngũ CBCNVCLĐ ngày càng được nâng cao.

- Những thành tựu đạt được của Chi Đảng bộ và nhân dân…

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách sẽ dần được hoàn thiện, đặc biệt Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

- Kết quả và kinh nghiệm hoạt động công đoàn và phong trào CBCNVC,LĐ trong nhiệm kỳ qua là cơ sở, tiền đề, điều kiện để Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

2. Khó khăn

- BCH công đoàn đều là giáo viên kiêm nhiệm nên thời gian để hoạt động Công đoàn còn ít.

- Đa số giáo viên –nhân viên đều là phụ nữ nên các phong trào tổ chức còn hạn chế

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới của ngành. CĐCS trường mầm non Phượng Hồng năm học 2020-2021 quyết định đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu :

Vì sự nghiệp ''Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài'', vì lợi ích và vị trí xã hội của nhà giáo và những người lao động trong ngành. Do đó phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức có ý thức trách nhiệm, tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong ngành, phấn đấu xây dựng nền giáo dục hiện đại, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu GD&ĐT của huyện Châu Đức.

2. Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chỉ thị. Đẩy mạnh việc học tập và thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội các cấp, tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà giáo, người lao động thực sự nắm vững các chủ trương đổi mới của ngành.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục an toàn giao thông, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, chủ động ngăn ngừa, phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của nhà giáo và người lao động.

- Tích cực quan tâm đến quyền lợi đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động. Xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với cấp trên để giải quyết.

- Chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống cho nhà giáo, người lao động, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhà giáo gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tế của công đoàn. BCH công đoàn tập trung chỉ đạo các cuộc vận động “ Dân chủ- kỷ cương- tình thương- trách nhiệm” và cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “ Giỏi việc trường- đảm việc nhà”, “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tài chính công đoàn đảm bảo công khai minh bạch, tích cực, chủ động xây dựng đội ngũ. Tăng cường nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn

3. Khẩu hiệu hành động: của công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

3. Các chỉ tiêu phấn đấu:

3.1. Nhóm chỉ tiêu công đoàn thực hiện:

+ 100 % CNVCNLĐ được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

+ 100% CBVCNLĐ chấp hành và thực hiện tốt chế độ chính sách, Pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, của đơn vị, nơi cư trú.

+ 100% CBVCNLĐ thực hiện tốt các đợt thi đua.

+ 100% CBVCNLĐ thực hiện tốt pháp lệnh dân số, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm an toàn giao thông.

+ 100% gia đình CBVCNLĐ đạt gia đình Văn hóa.

+ 100% CBVC đăng ký thi đua đầu năm.

+ Danh hiệu CSTĐ đạt 15 %.

+ Danh hiệu LĐTT đạt từ 70% trở lên

+ Công đoàn đạt CĐVM trở lên.

          + Công đoàn viên xuất sắc  đạt 15 %  trở lên.

          + Phụ nữ (GVT – ĐVN) từ 85% trở lên.

          + 100% CĐV thực hiện các giờ dạy đạt khá giỏi trở lên.

          + 100% GV- CD tham gia hội thi tay nghề cấp trường

      3.2. Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia

- Tham gia học tập đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng Công đoàn.

- Cùng với chính quyền hằng năm tổ chức tốt Hội nghị CBVC đầu năm học.

- Tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong nhà trường.

4. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

4.1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội:

* Nhiệm vụ:

-  Luôn đảm bảo đẩy đủ mọi quyền lợi và chế độ chính sách của đoàn viên theo đúng quy định

- Củng cố niềm tin về vật chất, tinh thần  để đoàn viên yên tâm công tác.

* Giải pháp

- Công đoàn chăm lo đời sống cho nhà giáo – NLĐ trong nhà trường, xây dựng mối đoàn kết tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác.

- Phối hợp chặt chẽ với BGH bố trí phân công lao động phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, sắp xếp họp định kỳ công đoàn thường xuyên.

- Cùng nhà trường tổ chức cho công đoàn viên đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh để nâng cao hiệu quả lao động.

4.2. Công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ

* Nhiệm vụ:

          Nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện năng lực nghề nghiệp, phẩm chất nhà giáo đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện nay.

* Giải pháp:

- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho công đoàn viên công đoàn học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Nghị quyết công đoàn cấp trên. Thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước và của ngành Tiếp tục triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Phối hợp với chính quyền tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, chính trị. Triển khai, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tham dự đầy đủ các cuộc thi và chuyên đề các cấp.

- Vận động đoàn viên tự phấn đấu tu dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, đảm bảo “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Động viên công đoàn viên, NLĐ tham gia học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước và của ngành.  

- Tập trung bồi dưỡng phát huy đội ngũ GV giỏi, không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung thi đua, tiến hành khen thưởng kịp thời những giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy.

-  Thực hiện và tham gia công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

- Tiếp tục tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

4.3. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong nhà giáo – NLĐ.

- Cùng với chính quyền tiếp tục phát động phong trào thi "Giỏi việc tr­ường - Đảm việc nhà"...

-  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: "Dân chủ - Kỷ c­ương - Tình th­ương - Trách nhiệm".Cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" Phong trào "Xây dựng cơ quan, trư­ờng học văn hoá", phòng chống  các tệ nạn xã hội; tăng cư­ờng tuyên truyền Pháp lệnh dân số KHHGĐ cho ĐVCĐ, tuyên truyền luật giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Triển khai - thực hiện tốt cuộc vận động mang tính nhân đạo và từ thiện.

          4.4. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng,chính quyền  trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về giới, góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cho đoàn viên, lao động nữ.

- Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ và bình đẳng giới.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công CĐCS và đội ngũ cán bộ công đoàn nữ.

4.5. Công tác quản lý tài chính, Công tác kiểm tra .

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đảm bảo thực hiện, hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện việc thu chi tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai theo từng quí trong năm. Thực hiện báo cáo đúng định kỳ đảm bảo thông tin hai chiều một cách kịp thời.

- Chỉ đạo, giúp đỡ Ban Thanh tra nhân dân xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, điều hành ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng kiểm tra giám sát, kiểm tra kịp thời khi có vấn đề nảy sinh.  

4.6. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình kế hoạch của BCH để triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra.

- BCH Công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn chỉ đạo giám sát đoàn viên trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua.

- Cải tiến lề lối làm việc, thực hiện phát huy dân chủ trong lãnh đạo, quản lý của BCH Công đoàn.

- Xây dựng quy chế hoạt động, có kế hoạch cho từng năm, từng tháng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động công đoàn từng kỳ, hằng năm. Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ.

- Ban chấp hành công đoàn trường MN Phượng Hồng đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền Đại hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội năm học 2021-2022 đề ra.

Xin trân trọng kính chào

                                                 TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

                                              CHỦ TỊCH

 

                                                                           Nguyễn Thị Huyền

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 412