Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại!